24 – Nûr Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü (arapça) – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“24 – Nûr Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü (arapça) – Ahmed Hulusi”

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

1-) Suretün enzelnaha ve feradnaha ve enzelna fiyha âyâtin beyyinatin lealleküm tezekkerun;
(Bu) inzâl ettiğimiz ve (hükmünü) gerekli kıldığımız bir sûredir… Tezekkür etmeniz (hatırlayıp düşünmeniz) için onda apaçık işaretler inzâl ettik.

2-) Ezzaniyetü vezzaniy feclidu külle vahıdin minhüma miete celdetin, ve lâ te’huzküm Bi hima ra’fetün fiy diynillahi in küntüm tu’minune Billâhi vel yevmil ahır* velyeşhed azâbehüma taifetün minel mu’miniyn;
Zina (evlilik dışı ilişki) yaşayan dişi ile zina eden erkek(e gelince)… Her birine yüz değnek vurun! Eğer Esmâ’sıyla hakikatiniz olan Allâh’a ve sonsuz gelecek yaşam sürecine iman etmiş iseniz, Allâh’ın Dininde (sisteminde) o ikisi ile ilgili acıma sizi engellemesin (bilakis bu ceza onlara rahmet ve sevginin sonucudur)… İman edenlerden bir kısmı da o ikisinin azabına şahit olsun.

3-) Ezzaniy lâ yenkihu illâ zaniyeten ev müşriketen, vezzaniyetü lâ yenkihuha illâ zanin ev müşrik* ve hurrime zâlike alel mu’miniyn;
Zina (evlilik dışı ilişki) yaşayan erkek ancak zina eden yahut müşrik bir dişiyi nikâh eder… Zina eden dişi de ancak zina eden veya müşrik bir erkekle nikâh eder. Bu, iman edenlere haram edilmiştir.

4-) Velleziyne yermunel muhsanati sümme lem ye’tu Bi erbeati şühedae fecliduhüm semaniyne celdeten ve lâ takbelu lehüm şehadeten ebeda* ve ülaike hümül fasikun;
İffetli kadınlara iftira atıp (zina iddiasında bulunup) sonra dört şahit getirmeyenlere gelince; onlara seksen kere sopa vurun ve onların şahitliklerini ebediyen kabul etmeyin… Onlar inancı bozulmuşların ta kendileridir.

5-) İllelleziyne tabu min ba’di zâlike ve aslehu* feinnAllâhe Ğafûrun Rahıym;
Ancak ondan sonra tövbe edenler ve hâllerini düzeltenler hariç… Muhakkak ki Allâh Ğafûr’dur, Rahıym’dir.

6-) Velleziyne yermune ezvacehüm ve lem yekün lehüm şühedaü illâ enfüsühüm feşehadetü ehadihim erbeu şehadatin Billâhi innehu lemines sadikıyn;
Kendi eşlerine zina iftirası atıp da kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince; onların her birinin şahitliği, kendilerinin kesinlikle doğru söyleyenlerden olduğuna dair “Allâh” adına dört kere (yemin ederek) şahitliktir.

7-) Vel hamisetü enne lâ’netAllâhi aleyhi in kâne minel kâzibiyn;
Beşincisinde: Eğer yalancılardan ise, Allâh’ın lâneti kendi üzerine olsun, demesidir.

😎 Ve yedreü anhel azâbe en teşhede erbea şehadatin Billâhi innehu le minel kâzibiyn;
(Kendini savunan kadın da): O kesinlikle yalancıdır, diye “Allâh” adına dört kez kendi sözünün doğruluğuna yeminle, kendisinden ilgili cezayı savar.

9-) Vel hamisete enne ğadabAllâhi aleyha in kâne mines sadikıyn;
Ve beşincisinde: Eğer doğru söyleyenlerden ise Allâh’ın gazabı kendi üzerine olsun, demesidir.

10-) Ve levla fadlullahi aleyküm ve rahmetuHU ve ennAllâhe Tevvabun Hakiym;
Ya üzerinizde Allâh’ın fazlı ve O’nun rahmeti olmasaydı ve Allâh muhakkak Tevvab ve Hakiym olmasaydı!

11-) İnnelleziyne cau Bil ifki usbetün minküm* lâ tahsebuhü şerren leküm* bel huve hayrun leküm* li küllimriin minhüm mektesebe minel ism* velleziy tevella kibrehu minhüm lehu azâbün azıym;
Muhakkak ki zina iftirasıyla gelenler (Hz. Ayşe r.a.’a iftira eden münafıklar) sizden sırf o çirkin itham için bir araya gelen bir gruptur! Onu (iftirayı) sizin için bir şerr sanmayın! Bilakis o sizin için bir hayırdır… Onlardan her bir kişinin o suçtan kazandığı kendisinindir. Onlardan suçun büyüğünü üstlenen elebaşına gelince, onun için çok büyük azap vardır.

12-) Levla iz semı’tümuhü zannel mu’minune vel mu’minatu Bi enfüsihim hayren, ve kalu hazâ ifkün mubiyn;
Onu (iftirayı) işittiğinde iman eden erkekler ve iman eden kadınların birbirleri hakkında hayır zannında bulunup: “Bu apaçık iftiradır” demeleri gerekmez miydi?

13-) Levla cau aleyhi Bi erbeati şühedae, feiz lem ye’tu Biş şühedai feülaike indAllâhi hümül kâzibun;
(O iftirayı yayanlar) buna dair dört şahit getirmeli değil miydiler? Mâdemki şahitleri getirmediler, işte onlar Allâh indînde yalancıların ta kendileridirler.

14-) Ve levla fadlullahi aleyküm ve rahmetuHU fiyd dünya vel ahireti lemesseküm fiy ma efadtüm fiyhi azâbün azıym;
Eğer dünyada ve sonsuz gelecek sürecinde Allâh’ın fazlı ve O’nun rahmeti üzerinizde olmasaydı, attığınız iftira yüzünden kesinlikle çok büyük azap dokunurdu.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>