53 – Necm Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü (arapça) – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“53 – Necm Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü (arapça) – Ahmed Hulusi”

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

1-) Ven necmi izâ heva;
Necm’e (bölüm bölüm açığa çıkararak tüm hakikati anlatana) yemin olsun ki,

2-) Ma dalle sahıbuküm ve ma ğavâ;
Arkadaşınız ne saptı ne de azdı!

3-) Ve ma yentıku anil heva;
(O), hevâsından (hayalî şeyleri) konuşmaz!

4-) İn huve illâ vahyun yuha;
O yalnızca vahyolunan bir vahiydir!

5-) ‘Allemehu şediydulkuva;
O’na kuvveleri şiddetli olan talim etti!

6-) Zû mirretin, festeva;
O (kuvve) kendini fark ettirdi, böylece de istiva etti (böylece de vahye açık hâle geldi)!

7-) Ve huve Bil ufukıl a’lâ;
O, Ufuk-u Âlâ (tüm dışsallığı kaplamış – âfakta) olduğu hâlde!

😎 Sümme dena fetedella;
Sonra yaklaştı, tedelli etti (âfaktan enfüse dönüştü müşahedesi).

9-) Fekâne kabe kavseyni ev edna;
İki yayın birleşimi (kab-ı kavseyn) veya Edna (daha da yakın) oldu!

10-) Feevha ila ‘abdiHİ ma evha;
Böylece kuluna vahyettiğini vahyetti.

11-) Ma kezebel fuadu ma rea;
FUAD (Kalbindeki nöronların beyinde açtığı gerçeklikle bütünleşti dıştan gelen bilgi) yalanlamadı (inkâr etmedi) gördüğünü!

12-) Efe tumarunehu alâ ma yera;
Gördüğü hakkında O’nunla tartışıyor musunuz?

13-) Ve lekad reahu nezleten uhra;
Andolsun ki Onu bir daha gördü (hakikatin bilincine inişiyle fark edilmesinde).

14-) ‘Inde SidretilMünteha;
Sidret-ül Münteha (şuur olarak sonsuz yaşam hissedişi) indînde.

15-) ‘Indeha Cennetül Me’va;
Cennet-ül Me’va da Onun (Sidret-ül Münteha’nın) indînde yaşanır!

16-) İz yağşes sidrete ma yağşâ;
O an ki, Sidre’yi (varlığını) bürüyen (hakikat nûru) bürüyordu (beden hissi kaybolmuş bir hâlde)!

17-) Ma zâğal basaru ve ma tağâ;
Görüşü ne kaydı (gayrı kavramına); ne de haddi aştı (hakikati müşahededen dolayı tanrılık davasına düşüp, Firavunlaştı)!

18-) Lekad rea min âyâti Rabbihil kübra;
Andolsun ki, Rabbinin (Hakikatini var kılan Esmâ özelliklerinin) işaretlerinden en büyüğünü gördü!

19-) Efe raeytümüllate vel ‘uzza;
Gördünüz mü Lat’ı, Uzza’yı?

20-) Ve menates salisetel uhra;
Diğer üçüncüleri Menat’ı (böyle bir mi’râc yaşatabilirler mi)?

21-) Elekümüzzekeru ve lehül ünsâ;
Erkek sizin, dişi O’nun mu?

22-) Tilke izen kısmetun dıyza;
Öyle ise bu insafsız paylaşmadır!

23-) İn hiye illâ esmaun semmeytumuha entum ve abâuküm ma enzelAllâhu Biha min sultan* in yettebiune illazzane ve ma tehvel enfüs* ve lekad caehüm min Rabbihimül hüda;
Onlar ancak sizin ve atalarınızın isimlendirdiği, Allâh’ın hiçbir delil inzâl etmediği (arkası – müsemması olmayan yalnızca) isimlerden ibarettirler! Onlar, ancak zanna ve nefslerin hoşlandığı kuruntulara uyarlar… Andolsun ki kendilerine Rablerinden hakikat ilmi gelmiştir!

24-) Em lil’ İnsani ma temenna;
Yoksa insanın her dilediği olacak diye bir kural mı var?

25-) FeLillâhil ahıretu vel ula;
Allâh (Esmâ’sının özelliklerinin açığa çıkması) içindir sonsuz gelecek yaşam da dünya da!

26-) Ve kem min melekin fiys Semavati lâ tuğniy şefa’atuhüm şey’en illâ min ba’di en ye’zenAllâhu li men yeşau ve yerda;
Semâlarda nice melek vardır ki, Allâh’ın dilediği ve razı olduğu için verdiği izin dışında, onların şefaati hiçbir fayda vermez!

27-) İnnelleziyne lâ yu’minune Bil ahıreti leyusemmunel Melaikete tesmiyetel ünsâ;
Muhakkak ki sonsuz geleceklerine iman etmeyenler, melekleri elbette dişi olarak tanımlarlar.

28-) Ve ma lehüm Bihi min ‘ılm* in yettebiune illezzann* ve innezzanne lâ yuğniy minel Hakkı şey’a;
Oysa bu hususta onların bir ilmi (delilleri) yoktur… Onlar ancak zanna uyuyorlar! Muhakkak ki zan, gerçeği yansıtmaz!

29-) Fea’rıd an men tevella an zikriNA ve lem yurid illel hayâted dünya;
Bizim zikrimize (hatırlattığımız hakikate) sırtını dönen ve dünya hayatının zevklerinden başka bir şey istemeyenden yüz çevir!

30-) Zâlike mebleğuhüm minel ‘ılm* inne Rabbeke HUve a’lemu Bi men dalle an sebiliHİ ve HUve a’lemu Bi menihteda;
Bilgilerinin onları ulaştıracağı son nokta işte budur (dünya zevkleriyle yaşayıp vefat etmek, başkasını düşünemezler)! Muhakkak ki Rabbin “HÛ” yolundan sapanı daha iyi bilir! “HÛ” daha iyi bilir hakikate ereni!

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>