56 – Vâki’a Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü (arapça) – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“56 – Vâki’a Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü (arapça) – Ahmed Hulusi”

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

1-) İzâ vekâ’atil vâkı’atü;
O gerçek (ölümü tadarak başlayan ikinci hayat) vuku bulduğunda.

2-) Leyse livak’atiha kâzibeh;
Artık onun gerçekliğini yalanlayacak olmaz!

3-) Hafıdatün Râfi’atün;

(Kimini) alçaltıcıdır, (kimini) yükselticidir!

4-) İzâ rüccetil’Ardu recca;
Arz (beden) şiddetli bir sarsılışla sarsıldığında,

5-) Ve büssetilcibalü bessa;
Dağlar (bedendeki organlar) hurdahaş edildiğinde,

6-) Fekânet hebâen münbessâ;
(Nihayet) dağılmış toz olduğunda.

7-) Ve küntüm ezvâcen selâseh;
Siz üç cinse ayrıldığınızda:

😎 Feashabül meymeneti mâ ashabül meymeneh;
Ashab-ı Meymene (uğurlular-mutlular, sağcılar, Hakk’ı bulmada isâbet etmişler), ne ashab-ı meymenedir!

9-) Ve ashabül meş’emeti mâ ashabül meş’emeh;
Ashab-ı Meş’eme (uğursuzlar-mutsuzlar, solcular, Hak’tan kozalı yaşamışlar), ne ashab-ı meş’emedir!

10-) Ves sabikunes sabikun;
Es Sâbikun (yakîn ile öne geçenler), sabikundur;

11-) Ülâikel mukarrebun;
İşte onlar mukarrebûn’dur (Kurbiyet mertebesini yaşayanlar).

12-) Fiy cennatin na’ıym;
Nimet cennetlerindedirler.

13-) Sülletün minel’evveliyn;
Çoğunluğu önceki (devir)lerdendir.

14-) Ve kaliylün minel’ahıriyn;
Azınlığı sonrakilerdendir.

15-) Alâ sürurin mevdûnetin;
Mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler. (Buradan başlayan cennet tanımlayıcı âyetleri okurken; Ra’d: 35 ve Muhammed: 15. âyetlerde vurgulanan “Meselül cennetilletiy = cennettekilerin MİSALİ – TEMSİLİ” şöyle şöyledir, diye başlayan uyarı göz ardı edilmemelidir. Anlatılanlar temsil yolludur. A.H.)

16-) Müttekiiyne aleyha mütekabiliyn;
Karşılıklı kurulmuşlardır.

17-) Yetufü aleyhim vildanün muhalledûn;
Çevrelerinde ebedî gençlikleriyle hizmetliler…

18-) Biekvabin ve ebâriyka ve ke’sin min ma’ıyn;
Kaynağında dolmuş ibrikler, sürahiler ve kâselerle…

19-) Lâ yusadda’ûne anha ve lâ yünzifun;
Ne başları ağrır ondan ne de şuurları bulanır!

20-) Ve fakihetin mimma yetehayyerun;
Tercih edecekleri meyve;

21-) Ve lahmi tayrin mimma yeştehun;
Canlarının çektiği kuş eti;

22-) Ve hûrun ‘ıyn;
Ve Hur-i Iyn (net görüşlü {biyolojik gözün sınırlamalarıyla kayıtlı olmayan} eşler {birkaç beden}; şuur yapı olan “insan”ın özelliklerini yaşatacak, eşi olan bedenler. Tek bilincin tasarrufundaki birden çok bedenle yaşama süreci. A.H.).

23-) Keemsâlil lü’lüilmeknun;
Saklı (sedefte büyümüş) incilerin misali gibi (Esmâ hakikatinden oluşmuş ve o özelliklerin açığa çıkışı olan insan şuurundan var olmuş Allâh yaratısı bedenler).

24-) Cezâen Bimâ kânu ya’melûn;
Yaptıklarının cezası (sonucu)!

25-) Lâ yesme’une fiyha lağven ve lâ te’siyma;
Orada ne boş laf duyarlar ve ne de suç kavramı!

26-) İllâ kıylen Selâmen Selâma;
Sadece “Selâm, Selâm” denilir (Selâm isminin işaret ettiği özellik daim olsun; anlamında).

27-) Ve ashabül yemiyni mâ ashabül yemiyn;
Ashab-ı Yemîn (sağcılar, iman edenler) ne ashab-ı yemîndir!

28-) Fiy sidrin mahdud;
Meyveleriyle sidre ağacı içinde,

29-) Ve talhın mendud;
Meyveleri istiflenmiş muz ağacı…

30-) Ve zıllin memdud;
Yayılmış (sonsuz) gölgede,

31-) Ve mâin meskûb;
Çağlayarak dökülüp akan bir suda,

32-) Ve fâkihetin kesiyretin;
Pek çok meyve (türü) içinde,

33-) Lâ maktu’atin ve lâ memnu’atin;
(Ki o meyveler) ne tükenir ve ne de yasaklanır!

34-) Ve furuşin merfu’ah;
Yüceltilmiş sedirler içinde(dirler).

35-) İnna enşe’nahünne inşâen;
Muhakkak ki biz onları (şuurun eşi olan bedenleri yeni) bir inşa edişle inşa ettik.

36-) Fece’alnahünne ebkâra;
Onları daha önce hiç kullanılmamış türden oluşturduk!

37-) ‘Uruben etraba;
(Ki o daha önce hiç görülmemiş – kullanılmamış türden bedenler) eşlerine âşık (dünyaya birbirine düşman olarak inen, insanı maddeye yönelttiren hayvani beden karşıtı olarak, insan şuuruna sahip bilince, özelliklerini itirazsız yaşatan. A.H.) ve yaşıtlardır (bilinçle birlikte var olmuştur)!

38-) Liashabilyemiyn;
(Bunlar) ashab-ı yemîn (saîd olanlar) içindir.

39-) Sülletün minel’evveliyn;
(Ashab-ı yemîn’in) bir kısmı evvelkilerdendir.

40-) Ve sülletün minel’ahıriyn;
Bir kısmı da sonrakilerdendir.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>