75 – Kıyamet Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü (arapça) – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“75 – Kıyamet Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü (arapça) – Ahmed Hulusi”

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

1-) Lâ uksimu Bi yevmil kıyameti;
Kıyamet sürecindeki gerçekliğe;

2-) Ve lâ uksimu Bin Nefsil Levvameh;
Ve Nefs-i Levvâme’ye (hakikate ters düştüğünü fark edip pişmanlığını yaşayan bilince) kasem ederim!

3-) Eyahsebul’İnsanu ellen necme’a ‘ızameh;
İnsan, onun kemiklerini asla cem’ etmeyeceğimizi mi sanıyor?

4-) Bela Kadiriyne ‘alâ en nüsevviye benaneh;
Evet! Onun parmak uçlarını bile tesviye etmeye (parmak izlerini bile aynen oluşturmaya) kaadirleriz.

5-) Bel yüriydul’İnsanu liyefcure emameh;
Hayır! İnsan, önündekini (ölümle başlayan yaşamı) yalanlarcasına azgınlaşıyor!

6-) Yes’elü eyyane yevmul kıyameti;
“Kıyamet süreci (ölüm sürecinde yaşanacaklar) ne zamanmış?” diye sorar.

7-) Feizâ berikal besar;
Gözünde şimşek çaktığında,

😎 Ve hasefel Kamer;
Ay tutulduğunda,

9-) Ve cumi’aşŞemsu velKamer;
Güneş ve Ay bir araya geldiğinde!

10-) Yekulul’İnsanu yevmeizin eynelmeferr;
O süreçte insan: “Nereye kaçabiliriz?” der!

11-) Kellâ lâ vezere;
Hayır, (dışarıda) sığınak yoktur!

12-) İla Rabbike yevmeizinil müstekarr;
O süreçte (her birimin kendi) karargâhı Rabbinedir!

13-) Yünebbeül’İnsanu yevmeizin Bima kaddeme ve ahhar;
O süreçte insanda, takdim ettiği (önceden gönderdiği) ve tehir ettiği (sonraya bıraktığı, yapmadığı) şeylerin bilgisi açığa çıkarılır.

14-) Belil’İnsanu ‘alâ nefsihi basıyretun;
İşte (gerçek şu ki) insan, kendi nefsini değerlendiricidir! (“OKU yaşam bilgini {kitabını}! Bilincin bu aşamada, yaptıklarının sonucunun ne olduğunu görmeye yeterlidir.” 17.İsrâ’ Sûresi: 14. âyetini hatırlayalım. A.H.)

15-) Ve lev elka me’aziyreh;
Mazeretlerini öne sürse bile (bir şey değişmez)!

16-) Lâ tuharrik Bihi lisaneke lita’cele Bih;
Onu dilinle tekrar etme, Onu acele (muhafaza) için.

17-) İnne’aleyna cem’ahu ve Kur’âneh;
Muhakkak ki Onu cem’ etmek ve Onun okunması bize aittir.

18-) Feizâ kare’nahu fettebı’ Kur’âneh;
Onu okuduğumuzda, Onun okumasına tâbi ol!

19-) Sümme inne ‘aleyna beyaneh;
Sonra, muhakkak ki Onun beyanı (açığa çıkarılması) da bize aittir.

20-) Kellâ bel tuhıbbûnel’acilete;
Hayır! Bilakis siz acileyi (peşin olanı, dünyayı) seversiniz;

21-) Ve tezerunel’ahırete;
Sonsuz gelecek yaşamı bırakırsınız!

22-) Vucûhun yevmeizin nadıretun;
O süreçte yüzler ışıl ışıl parlar.

23-) İla Rabbiha nazıreh;
Rablerine nazırdırlar!

24-) Ve vucûhun yevmeizin basiretun;
O süreçte nice yüzler de asıktır!

25-) Tezunnu en yuf’ale Biha fakıreh;
(O asık yüzlüler) bellerinin kırılacağını hissederler!

26-) Kellâ izâ beleğatitterakıye;
Hayır! (Can) köprücük kemiklerine ulaştığında;

27-) Ve kıyle men rak;
“Kimdir ölümden kurtaracak?”

28-) Ve zanne ennehulfirak;
Bilmiştir ki, yaşanacak o malûm ayrılık!

29-) Velteffetissaku Bissak;
Ayaklar dolanmıştır!

30-) İla Rabbike yevmeizinilmesâk;
O süreçte sevk rabbinedir!

31-) Fela saddeka ve lâ sallâ;
Ne tasdik etti, ne salât eyledi (yöneldi Rabbine)…

32-) Ve lâkin kezzebe ve tevellâ;
Fakat yalanladı ve yüz çevirdi!

33-) Sümme zehebe ila ehlihi yetemetta;
Sonra da (benlikle) gerine gerine ehline gitti.

34-) Evlâ leke feevlâ;
Gereklidir sana, gerekli!

35-) Sümme evlâ leke feevlâ;
Evet, kesinlikle gereklidir sana gerekli!

36-) Eyahsebul’İnsanu en yutreke süda;
İnsan, başıboş olarak bırakılacağını mı sanır?

37-) Elem yekü nutfeten min meniyyin yümna;
Dökülen meniden bir sperm değil miydi?

38-) Sümme kâne ‘alekaten fehaleka fesevva;
Sonra katılaşmış kanda genetik yapı oldu da; yarattı, tesviye etti (amacına göre programladı).

39-) Fece’ale minhüzzevceynizzekere vel’ünsâ;
Ondan iki eşi; erkek (bilinç – aktif yapı) ve dişiyi (beden – pasif – edilgen) (bilinç – beden) oluşturdu.

40-) Eleyse zâlike BiKadirin ‘alâ en yuhyiyel mevta;
İşte O (bunları yapan Allâh sistemi ve düzeni), ölüleri diriltmeye Kaadir değil midir?

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>