73 – Müzemmil Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü (arapça) – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“73 – Müzemmil Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü (arapça) – Ahmed Hulusi”

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

1-) Ya eyyühel müzzemmil;
Ey Müzemmil (örtünen)!

2-) Kumilleyle illâ kaliyla;
Azı hariç geceleyin kalk;

3-) Nısfehû evinkus minhu kaliyla;
Yarısı kadar yahut azıyla,

4-) Ev zid ‘aleyhi ve rattililKur’âne tertiyla;
Yahut onu arttır ve Kurân’ı üstünde tefekkür ederek oku!

5-) İnna senulkıy ‘aleyke kavlen sekıyla;
Muhakkak ki biz sana ağır bir söz ilka edeceğiz (şuurunda yaşatacağız)!

6-) İnne nâşietel leyli hiye eşeddü vat’en ve akvemu kıyla;
Muhakkak ki gece kalkışı, algılamada kapsam ve hitabı değerlendirmede daha berraklık getirir!

7-) İnne leke fiynnehari sebhan taviyla;
Muhakkak ki gündüz senin yoğun işlevin vardır.

😎 Vezkürisme Rabbike ve tebettel ileyhi tebtiyla;
Rabbinin ismini zikret (hatırla) ve her şeyden kesilip sırf O’na yönel!

9-) Rabbulmeşrikı velmağribi lâ ilâhe illâ HUve fettehızHU Vekiyla;
Rabbidir doğunun (parlayıp açığa çıkanın) ve batının (sönüp yok olanın)! Tanrı yoktur; sadece HÛ”! O hâlde O’nu vekîl edin!

10-) Vasbir ‘alâ ma yekulune vehcurhüm hecren cemiyla;
Onların dediklerine sabret ve onlardan güzel bir ayrılış ile ayrıl!

11-) Ve zerniy velmükezzibiyne üliynna’meti ve mehhilhüm kaliyla;
Beni, o nimet içindeki yalanlayıcılarla (başbaşa) bırak! Onlara mühlet ver.

12-) İnne ledeyNA enkâlen ve cahıyma;
Muhakkak ki bizim yanımızda enkal (güçlü bağlar, zincirler) ve cahîm (cehennem, yakıcı ateş) vardır.
Not: Ünlü Kur’ân yorumcusu İmam Razi, gelecek yaşamdaki azabın bu sembolizmini izah ederken şunları söyler: “Bu dört durum, kişinin hayattayken yaptıklarının ruhî sonuçları olarak görülebilir. “Ağır prangalar”, ruhun önceki maddi ilgilerine ve bedenî zevklerine mahkûmiyetinin devam etmesinin bir sembolüdür. Bunların gerçekleşmesinin imkânsız hâle geldiği o gün, bu prangalar ve zincirler, yeniden dirilen insan kişiliğini (nefs) yücelik ve sâfiyet katına çıkmaktan alıkoyar. Ardından, bu ruhî prangalar “ruhî ateşlere” sebebiyet verir; çünkü kişinin beden zevklerine güçlü bir eğilim duyması, onlara erişmenin imkânsızlığı ile birleştiğinde, ruhî olarak şiddetli bir “yanıp tutuşma” duygusu oluşturur, “yakıcı alev” in (cahîm) anlamı budur. Günahkâr, bu durumda, arzuladığı şeylerden kopmanın acısını ve yoksunluğun boğucu baskısını boğazında hisseder; bu da “boğaza takılan yiyecek” ifadesinin karşılığıdır. Ve sonunda, bu şartlardan dolayı, Allâh’ın nûruyla aydınlanmaktan ve kutsanmış kişilerle bir arada olmaktan yoksun kalır; “şiddetli azap” ifadesinin anlamı budur. Ama yine de bilin ki, Kurân’ın bu âyetlerinin anlamının bu söylediklerimden ibaret olduğunu iddia ediyor değilim…”

13-) Ve ta’amen za ğussatin ve ‘azâben eliyma;
Boğazda tıkanan gıda ve feci bir azap!

14-) Yevme tercuful’Ardu velcibâlu ve kânetilcibalu kesiyben mehiyla;
O süreçte arz (beden) ve dağlar (bilinçler – benlikler) sarsılır… Dağlar heyelana uğramış bir kum yığını olur!

15-) İnna erselna ileyküm Rasûlen şahiyden ‘aleyküm kemâ erselna ila fir’avne Rasûla;
Muhakkak ki biz, Firavun’a bir Rasûl (hakikatine yönlendirici, arındırıcı) irsâl ettiğimiz gibi size de şahit olarak bir Rasûl irsâl ettik.

16-) Fe’asâ fir’avnurRasûle feehaznâhu ahzen vebiyla;
Firavun o Rasûle âsi oldu da onu kahredici tutuşla yakalayıverdik!

17-) Fekeyfe tettekune in kefertum yevmen yec’alulvildâne şiyba;
Eğer (hakikatin bildirimine) nankörlük ederseniz, gençleri saçı ağarmış ihtiyar kılan o süreçte nasıl korunursunuz?

18-) EsSemâu münfetırun Bihi, kâne va’duHU mef’ula;
Semâ onunla yarılır! O’nun vaadi gerçekleşmiştir!

19-) İnne hazihi tezkiretün, femen şâettehaze ila Rabbihi sebiyla;
Muhakkak ki bu bir tezkiredir (hatırlatıp düşündürtme)! Dileyen Rabbine (erdiren) yol edinir!

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>