81 – Tekviyr Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü (arapça) – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“81 – Tekviyr Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü (arapça) – Ahmed Hulusi”

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

1-) İzeşŞemsü küvviret;
Güneş dürüldüğünde (Akıl karşılaştığı gerçeklik ile kaplanıp gücünü yitirdiğinde),

2-) Ve izennücûmünkederet;
Yıldızlar karardığında (Düşünme işlevi durup – fikirler ışık tutmaz olduğunda),

3-) Ve izelcibâlu süyyiret;
Dağlar yürütüldüğünde (organlar çalışmaz olduğunda),

4-) Ve izel’ışaru ‘uttılet;
Işar (en gözde develer; zenginlik ve statü nesneleri) başıboş bırakılıp terk edildiğinde (dünya değerlerinden geçildiğinde),

5-) Ve izelvuhûşu huşiret;
Vahşiler haşrolunduğunda (hayvani duygular toplanıp güçlerini kaybettiklerinde),

6-) Ve izelbiharu sücciret;
Denizler kaynadığında (şartlanma yollu edinilmiş bilgiler açığa çıkan gerçekler karşısında tutuşup kaynadığında),

7-) Ve izennüfûsu züvvicet;
Nefsler tezvic edildiğinde (bilinçler ölümün bu tadılışıyla birlikte yeni ruh bedenleriyle eşleştirildiğinde),

😎 Ve izelmev’ûdetu süilet;
Diri diri toprağa gömülen (kız çocuklara) sorulduğunda,

9-) Bieyyi zenbin kutilet;
“Hangi suçundan dolayı öldürüldü?” diye.

10-) Ve izessuhufu nuşiret;
Kaydedilmiş sayfaları açıldığında,

11-) Ve izesSemâ’u küşitat;
Semâ sökülüp giderildiğinde (bilinç muhakemesini yitirdiğinde),

12-) Ve izelcahıymu su’ğğiret;
Cahîm tutuşturulup alevlendirildiğinde (pişmanlık yangını alevlendiğinde),
(Not: Yaptığımız yorum, âyetlerin kişinin kıyametini sembolize etmesi yönündendir. A.H.)

13-) Ve izelcennetü üzlifet;
Cennet yaklaştırıldığında,

14-) ‘Alimet nefsün ma ahdaret;
Her nefs (bilinç) hazırladığı şeyi bilmiştir (biyolojik bedenli yaşamında yaptıklarının getirisini algılamıştır).

15-) Felâ uksimu Bilhunnesi;
Kasem ederim El Hünnes olarak (Güneş’in ışığından gündüz görünmeyen yıldızlar),
Not: Hz.Âli r.a. “El Hünnes”i şöyle tefsir eder: “Bunlar gündüzün sinen – görünmeyen, geceleyin zâhir olan – çıkan yıldızlardır (gezegenlerdir).”

16-) Elcevarilkünnesi;
El Cevar’e, El Künnes’e (yörüngelerinde seyrederken aynı zamanda burçların etki alanlarında dolaşanlar – gezegenler),

17-) Velleyli izâ ‘as’ase;
Geri döndüğünde geceye,

18-) Vessubhı izâ teneffes;
Teneffüs ettiğinde sabaha,

19-) İnnehû lekavlu Rasûlin keriym;
Ki, muhakkak O, şerefli bir Rasûlün sözüdür;

20-) Ziy kuvvetin ‘ınde ziyl’arşi mekiyn;
Kuvvet sahibi (bir Rasûlün)! Arş sahibi’nin indînde güvencede!

21-) Muta’ın semme emiyn;
İtaat edilendir orada (Semâ’da), Emin’dir.

22-) Ve ma sahıbuküm Bimecnun;
Sahibiniz (Hz. Muhammed) bir cin etkisi altında olan değildir!

23-) Ve lekad reahu Bil’ufukılmubiyn;
Andolsun ki Onu apaçık ufuk olarak müşahede etti!

24-) Ve ma huve ‘alelğaybi Bidaniyn;
O, gayb hakkında cimri değildir!

25-) Ve ma huve Bikavli şeytanin raciym;
Ve O, recm olunmuş (hakikatten uzaklaştırılmış) şeytanın lafı da değildir!

26-) Feeyne tezhebun;
O hâlde (Kurân’ı bırakıp) nereye gidiyorsunuz?

27-) İn huve illâ zikrun lil’alemiyn;
O âlemler (insanlar) için yalnızca Zikir’dir (hatırlatmadır)!

28-) Limen şâe minküm en yestekıym;
Sizden bilfiil gerçek üzere yaşamayı dileyenler için!

29-) Ve ma teşâune illâ en yeşâAllâhu Rabbül’alemiyn;
Rabb-ül âlemîn olan Allâh dilemedikçe, siz dileyemezsiniz!

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>