77 – Mürselât Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü (arapça) – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“77 – Mürselât Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü (arapça) – Ahmed Hulusi”

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

1-) Velmurselati ‘urfa;
Andolsun o ardı ardına irsâl olunanlara;

2-) Fel’asıfati ‘asfâ;
Şiddetle esip de savuranlara;

3-) Vennaşirati neşra;
Diriltip ayağa kaldıranlara;

4-) Felfarikati ferka;
Seçip ayıranlara;

5-) Felmülkıyati zikra;
Hatırlatıcıyı ilka edenlere (şuurda açığa çıkaran kuvveler. Mele-i Âlâ. Alûn melekler. “İlka” da, “likâ” da aynen “nefh” gibi derûndan zâhire ya da içten dışa doğru “şuurda” oluşan bir hâl, hissediştir. Ahfâ – Hafî {Sıfat tecellisi} – Sır {Esmâ tecellisi} – Ruh {Fuad – Esmâ mânâları yansıtıcısı} – Kalp {Şuur} – Nefs {Bilinç} sıralamasında, Ruh’tan kalbe yansımaları anlatır. “Halife – İnsan” bu mertebelerin tamamıdır ya da bu bütünlüğe “İnsan” adı verilmiştir; denebilir. Bundan yukarısının ise dile gelip anlatılması doğru değildir, denir. Allâhu âlem! A.H.)!

6-) ‘Uzren ev nüzra;
Özür (kabahati silmek için) yahut uyarı olmak üzere.

7-) İnnema tu’adune levakı’;
Vadolunduğunuz (bâ’s) mutlaka gerçekleşecektir!

😎 Feizennücûmu tumiset;
Yıldızlar silindiğinde (ışıkları görünmez olduğunda),

9-) Ve izesSemâu furicet;
Semâ yarıldığında,

10-) Ve izelcibâlu nüsifet;
Dağlar savrulduğunda,

11-) Ve izerRusulu ukkıtet;
Rasûller (-Nebiler değil-) yeni işlevleri için yerlerini aldıklarında.

12-) Lieyyi yevmin üccilet;
Hangi gün için ertelenmişlerdi?

13-) Liyevmilfasl;
Ayırt edilme süreci için!

14-) Ve ma edrake ma yevmulfasl;
Fasl (ayırt edilme) süreci nedir bilir misin?

15-) Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn;
O süreçte (ölümle birlikte başlayacak ikinci yaşam sürecini) yalanlayanların vay hâline!

16-) Elem nühlikil’evveliyn;
Evvelkileri helâk etmedik mi?

17-) Sümme nutbi’uhümül’ahıriyn;
Sonra, ardı sıra gelenleri de onlara tâbi ederiz (onlar da helâk olurlar).

18-) Kezâlike nef’alu Bilmücrimiyn;
İşte suçluları böyle yaparız!

19-) Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn;
O süreçte yalanlayanların vay hâline!

20-) Elem nahlukküm min main mehiyn;
Sizi basit bir sudan yaratmadık mı?

21-) Fece’alnahu fiy karârin mekiyn;
Onu güvenli bir mekânda (rahimde) oluşturduk;

22-) İla kaderin ma’lum;
Malûm bir kadere kadar!

23-) Fekaderna* feni’melKadirun;
Böylece biz takdir ettik! Ne güzel takdir edenleriz!

24-) Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn;
O süreçte yalanlayanların vay hâline!

25-) Elem nec’alil’Arda kifâtâ;
Arzı bir toplanma yeri kılmadık mı?

26-) Ahyâen ve emvata;
Diriler ve ölüler için!

27-) Ve ce’alna fiyha revasiye şamihatin ve eskaynâküm mâen furata;
Orada yüksek (haşmetli, azametli) sâbit dağlar oluşturduk ve size tatlı bir su içirdik.

28-) Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn;
O süreçte yalanlayanların vay hâline!

29-) İntaliku ila ma küntüm Bihi tükezzibun;
Haydi, yalanlamakta olduğunuza gidin!

30-) İntaliku ila zıllin ziy selasi şu’ab;
Haydi, üççatallı gölgeye gidin (Hristiyanların inandığı teslis – üçleme; Allâh – Ruh-ül Kuds ve Oğlu inancı kurtarsın bakalım sizi, anlamında)!

31-) Lâ zaliylin ve lâ yuğniy minelleheb;
Ne (ateşten) gölgelendirir ve ne de (renk renk) alevden kurtarır!

32-) İnneha termiy Bişererin kelkasr;
Muhakkak ki o saray gibi büyük kıvılcımlar atar!

33-) Keennehu cimaletun sufr;
Sanki o (kıvılcımlar) sarı dev halatlar gibidir!

34-) Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn;
O süreçte yalanlayanların vay hâline!

35-) Hazâ yevmu lâ yentıkun;
Bu, konuşamayacakları gündür.

36-) Ve lâ yü’zenü lehüm feya’tezirun;
Onlara izin de verilmez ki mazeret beyan etsinler!

37-) Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn;
O süreci yalanlayanların vay hâline!

38-) Hazâ yevmulfasl* cema’naküm vel’evveliyn;
Bu ayırt etme sürecidir! Sizi ve öncekileri bir araya getirdik.

39-) Fein kâne leküm keydün fekiydun;
Eğer bir hileniz varsa, hadi bana bir hile yapın!

40-) Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn;
O süreçte yalanlayanların vay hâline!

41-) İnnelmüttekıyne fiy zılalin ve ‘uyun;
Muhakkak ki müttekîler (korunmuşlar), gölgelerin ve kaynakların içindedirler.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>